De afgelopen jaren zijn er nogal wat patiënten rechten in wetgeving vastgelegd.

Zonder er hier uitgebreid op in te gaan, noemen we de belangrijkste rechten: In de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO) is onder meer geregeld, dat u recht heeft op informatie, zodat u een goede keuze voor een behandeling kunt maken en met uw behandelaar een behandelovereenkomst kunt sluiten. U heeft recht op inzage in uw dossier, u heeft de plicht uw behandelaar van goede informatie over uw probleem te voorzien, en mee verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het behandelplan. PsyToBe wil graag goede zorg verlenen en daarbij kunt U ons helpen. Onze medewerkers zetten zich er voor in om u een zo goed mogelijke behandeling te geven. Toch kan er een situatie zijn waarin er onvrede is ontstaan. Het bespreken daarvan is zinvol en van belang, niet alleen voor u zelf, ook voor de medewerker.

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) is geregeld dat er binnen de organisatie een onafhankelijke klachtenfunctionaris ter beschikking is en dat u een klacht over uw behandeling kunt indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie of een externe geschillencommissie.

Route klachtenprocedure:

1. U kunt uw ongenoegen het beste direct bespreken met uw hulpverlener.

2. Wanneer dit onvoldoende resultaat oplevert of wanneer u dit niet wil, dan kunt u zich richten tot het bestuur van PsyToBe.

3. Wilt u uw klacht volgens de regels van de Wkkgz laten behandelen dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie of de geschillencommissie. De klachtfunctionaris kan u tijdens dit gehele proces terzijde staan.

4. De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie die in zijn uitspraak aanbevelingen kan doen betreffende de zorgverlening. Wanneer u gebruik van maakt van deze mogelijkheid zijn hier geen kosten aan verbonden.

5. PsyToBe is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen en deze instantie kan een bindende uitspraak doen en een schadevergoeding toekennen. De commissie neemt het geschil pas in behandeling, nadat u uw klacht bij PsyToBe ingediend heeft. Aan deze procedure bij de geschillencommissie zijn wel kosten verbonden.

Het adres van de onafhankelijke klachtencommissie is: Klachtencommissie patiënten Parnassia Groep Prins Constantijnweg 48-54 3066 TA Rotterdam

Voor informatie over de geschillencommissie Zorg Algemeen: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/

 

Metroplein 50
3083 BB Rotterdam

010 - 4106200
010 - 4800285
secretariaat@psytobe.nl

naar boven